NAKLADANá ZELENINA

Nakladaná zelenina: Zoznam produktov


 Clemen, Olives-Pimientos

CLEMEN, OLIVES-PIMIENTOS
- 140 gramov

2,48 €

Olivy Clemen, Olives-Jalapeños

CLEMEN, OLIVES-JALAPEñOS
Olivy - 140 gramov

2,48 €

Konzervovaný Vega Esla

VEGA ESLA
Konzervovaný - 290 gramov

7,43 €

Konzervovaný Vega Esla

VEGA ESLA
Konzervovaný - 660 gramov

5,78 €

Netesnosti Vegasahagún

VEGASAHAGúN
Netesnosti - 660 gramov

4,59 €

Vyprážané papriky Vegasahagún

VEGASAHAGúN
Vyprážané papriky - 345 gramov

3,55 €

Horkosladká šalát Vegasahagún

VEGASAHAGúN
Horkosladká šalát - 345 gramov

3,88 €

Horkosladká šalát Vegasahagún

VEGASAHAGúN
Horkosladká šalát - 345 gramov

2,64 €

Horkosladká papriky Vegasahagún

VEGASAHAGúN
Horkosladká papriky - 345 gramov

2,56 €

Vyprážané zeleniny Vegasahagún

VEGASAHAGúN
Vyprážané zeleniny - 345 gramov

4,08 €

Konzervovaný Vega Esla

VEGA ESLA
Konzervovaný - 660 gramov

5,78 €

Konzervovaný Vega Esla

VEGA ESLA
Konzervovaný - 330 gramov

7,43 €